Kongre Başkanlarından

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Afetlerde, sürecin karmaşıklığından dolayı müdahalelerde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ülkemizde deprem kaynaklı ve doğa kaynaklı afetlerde riskler ve bunların getireceği can ve mal kayıpları önceden alınacak tedbirlerle en aza indirilebilir. Bu konu ile ilgili temel bilgi ve kavramları öğrenmek, afet durumunda oluşacak tehlike ve riskleri önlemede etkin bir rol oynayacaktır.

 

Ülkemizde ne yazık ki birçok şehrimiz, başta deprem ve yangın olmak üzere afetlerin oluşturduğu büyük risklerin tehdidi altında bulunmaktadır. Nitekim 6 Şubat 2023 de yaşadığımız asrın felaketi, ortaya çıkan kayıp ve zararın, çok büyük boyutlarda olduğunu göstermektedir. Bu nedenle afet anında ve sonrasında insanlar, ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca seferber edilecek imkânlar ile kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak malzemeler, araç ve gereçler hazır bir şekilde bulundurulmalıdır. Bu deneyimi 6 Şubat ve sonrası depremlerinde hep birlikte yaşadık.

 

"İş sağlığı" kavramı ülkemizde "İş Sağlığı ve Güvenliği" başlığı ile aynı alanda hizmet sunmaktadır. Elbette tüm çalışmalar sağlık içindir, iş sağlığı tanımının yerine getirilebilmesi için her koşulda ama öncelikle acil durumlarda tıbbi ve teknik çalışmalar gerekmekte ve bunlar hukuki olarak düzenlenmektedir. Bilindiği üzere, 18 Haziran 2013 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin amacı işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Ancak afet yönetiminin birinci evresi olan risk yönetiminin risk değerlendirme ve zarar azaltma ile hazırlık aşamaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ilgili yönetmeliklerince düzenlemektedir. Afet yönetiminin uygulanması için bu iki yasal düzenlemenin birlikte uygulanması gerekmektedir. Buradan çıkan sonuç, sosyal ve çalışma hayatının güvenli bir şekilde devamı, ülke kalkınmasının sürdürülmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ancak iyi bir afet yönetim planının uygulanması ile mümkündür. Nitekim yaşadığımız felaket, bu duruma hazır olmadığımızı gözler önüne sermiştir.

 

Bu nedenle bu kongrenin ana temasının “Afetlerde Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Sağlık Çalışanları Üzerine Etkileri”olacaktır.

 

Kongre, sağlık kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Kongrede katılımcılar, afet ve iş sağlığı ve güvenliğinde temel kavramları tartışacak, deprem tehlike durumu, afet türleri, afet yönetim sisteminin aşamaları ve uygulamada karşılaşılacak sorunları, özellikle çok yakın zamanda yaşadığımız doğal afette görüldüğü üzere çokta başarılı olmadığımız İş sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını, bu durumun sağlık çalışanlarına olan gerek fiziksel gerekse psikososyal etkilerini ve alınan dersleri tartışma olanağı bulacaklardır. Ayrıca, konu ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar, çalıştaylar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır. 

 

Kongre boyunca, güvenli bir çalışma ortamının tam olarak sağlanması için afet ve acil durumlarda nelerin yapılması gerektiğini tartışacak, iş hayatına ilişkin tüm yasal süreçleri ele alacak, düzenlemelerin afet ve acil durumlarla olan ilişkisini vurgulanacaktır.  Ayrıca katılımcılar, afet ve acil durumlarda risk yönetimi ve kriz yönetimin nasıl gerçekleştirileceğini ve hayatta nasıl kalınacağını son deprem felaketinde öğrendiklerimizle tartışacak, günlük hayatta da karşılaşılacak afet ve acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği konusunu konunun uzmanları ile tartışma olanağı bulacaklardır.

 

Kongre başkanları olarak, büyük bir coşku ve ilgiyle, her birinizle tanışmayı ve bu kongre süresince sizinle çalışmayı umuyoruz. Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

 

Prof. Dr. Seval AKGÜN, MD, PhDs, Msc, CPHHA,

Kongre Başkanı

Türkçe